Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Bevezető rendelkezések
1.) A MOMENT BEAUTY Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51., cégjegyzék száma: 01-09-
277264, adószáma: 25474222-2-42, képviseli: Ferenczi Béláné, továbbiakban: Adatkezelő) mint a
www.vamberszki.com internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója
tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma
szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A honlapon
nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen adatvédelmi szabályzatot.
2.) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot módosítsa. Az
adatvédelmi szabályzat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül, azoknak
megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi szabályzatot az Adatkezelő köteles a
honlapján az előzővel azonos módon közzétenni, és az az abban meghatározottak szerint lép
hatályba.
3.) Az adatkezelés minden esetben a felhasználó önkéntes, tudatos és tájékozott, befolyástól mentes
hozzájárulása alapján történik, kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott cél
érdekében, a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére
alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ideértve különösen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az
Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK Irányelvét („Adatvédelmi Irányelv”),
valamint az Európai Parlament és a Tanács elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK Irányelvét („Elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelv”).
4.) Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok
illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek
biztosítására az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket,
illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az
Adatkezelő különös tekintettel van arra, hogy a Honlapon nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű
internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel.
Bár az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az
infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az
informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy
harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedések
ellenére hozzáfér az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal
egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik
személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Adatkezelő felelősséget nem
vállal.
2
II. Az adatkezelés szabályai
1.) Az adatkezelő
Az Adatkezelő a MOMENT BEAUTY Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51., cégjegyzék
száma: 01-09-277264, adószáma: 25474222-2-42, képviseli: Ferenczi Béláné), a
www.vamberszki.com internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója.
A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Adatkezelő képviselői, illetve a munkakörük alapján erre
felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg, továbbá azok a személyek, akiknek a személyes adat a
jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján esetlegesen továbbításra került.
2.) Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kapcsolattartás egyedi üzenet-, illetve hírlevélküldés formájában. Az Adatkezelő
hírlevelére feliratkozni, továbbá az Adatkezelő részére egyedi üzenetet küldeni név és e-mail cím
megadásával lehet.
Amennyiben az Adatkezelő eseti jelleggel egyéb célból is kezel adatot, úgy arról külön tájékoztatja a
Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt azzal, hogy a speciális adatkezelésről szóló tájékoztatás
jelen adatvédelmi szabályzatot kiegészíti, azzal együtt értelmezendő.
3.) A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a felhasználónak az általa megadott adatait kezeli, így különösen a nevét és az e-mail
címét.
A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybe vétele során a Felhasználók közlései
tartalmazhatnak a Felhasználóra, más Felhasználóra vagy más harmadik személyre vonatkozó
személyes adatot, amelyek ily módon az Adatkezelő kezelésébe kerülnek. Az ily módon az Adatkezelő
kezelésébe került személyes adatot az Adatkezelő az adott szolgáltatás funkciójából eredő célból, a
szolgáltatás nyújtásának időtartamáig kezeli.
Amennyiben az Adatkezelő eseti jelleggel egyéb adatokat is kezel, úgy arról külön tájékoztatja a
Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt azzal, hogy a speciális adatkezelésről szóló tájékoztatás
jelen adatvédelmi szabályzatot kiegészíti, azzal együtt értelmezendő.
4.) Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés
céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a hírlevél- vagy egyedi üzenetküldés céljából felhasznált
adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek. A
hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az info@vamberszki.com
e-mail címre történő e-mail küldésével történhet.
5.) Tájékoztatás, jogalap
Az adatkezelés minden esetben a Felhasználó önkéntes, tudatos és tájékozott, befolyástól mentes
hozzájárulása alapján történik, kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott cél
érdekében, a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére
3
alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A tájékoztatás kiterjed
az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés
céljának, jogalapjának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges
adatfeldolgozó személyének közlésére, a Felhasználó jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.
Az üzenetküldés, illetve a feliratkozás feltétele az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójának
megismerése, és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Kötelező adatkezelés
alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést.
6.) Adattovábbítás
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó előzetes
hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyeknek, az adattovábbítás céljáról történő előzetes
tájékoztatás mellett.
7.) Az érintett jogai
a.) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (2314
Halásztelek, István u. 2. fsz/1.) és az info@vamberszki.com elektronikus levélcímen egyaránt kérhető.
Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25
napon belül, írásban, közérthető formában válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még
nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben.
Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A tájékoztatás megadását Adatkezelő kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja
meg. Ebben az esetben írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására
mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó
döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.
b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint
– a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatai törlését, zárolását, továbbá jogosult
visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A helyesbítés, a törlés, illetve a zárolás az
adatkezelő postai címén (2314 Halásztelek, István u. 2. fsz/1.) és az info@vamberszki.com
elektronikus levélcímen egyaránt kérhető. Adatkezelő a helyesbítést – amennyiben a helyes
személyes adat rendelkezésére áll – elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az
érintettet.
A személyes adatokat törölni kell, amennyiben
 azoknak kezelése jogellenes;
 ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
4
 azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
 a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy
egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az
érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a
hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés
megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat,
felhívja a törlésre az esetleges adatfeldolgozót és adattovábbítással érintett személyeket, majd
mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő
döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat. Az
adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban
nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság
a tiltakozás jogosságát megállapította.
c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. A
felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, bírósághoz,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Felhasználó jogaira, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény tartalmazza.
8.) Felelősség
5
Az Adatkezelő a felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az
Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a
jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az
adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az Adatkezelőnek jogában áll megtenni a
szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok
megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.
Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az
esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
9.) Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó
tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által
okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé
tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.
10.) Adatbiztonság
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok
biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését,
működtetését.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik
meg, azokat harmadik személynek nem adja át.
Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése az Adatkezelő valamint az
esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó
szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.
Az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit,
szoftvereit.
III. Vegyes rendelkezések
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem említett kérdésekben, továbbá a Szabályzatban használt
kifejezések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.
IV. Hatály
1. Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a
tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.
2. Jelen Szabályzat 2018.01.23. napján lép hatályba.
6
Budapest, 2018.01.23.
www.vamberszki.com