ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Moment Beauty Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.; adószám: 25474222-2- 42; mint
Szolgáltató) és Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Moment Beauty Kft. és Ügyfél a továbbiakban
közösen: Felek, külön-külön: Fél) között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások
esetében a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
1. Szolgáltatások
1.1 A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek alapján
− szempilla-hosszabbítási,
− sminkelési,
− szépségtanácsadói,
− tetoválási szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt az Ügyfél részére.
2. Felek jogai és kötelezettségei
2.1. A Szolgáltató szolgáltatásait a vonatkozó jogszabályoknak és a releváns egyéni szakmai
előírásoknak megfelelően, szakszerűen biztosítja.
2.2. A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni a vonatkozó
jogszabályok követése és betartása mellett.
2.3. A Szolgáltatások nyújtásának helye, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, 2314
Halásztelek, István u. 2. fsz/1. A Szolgáltatások nyújtásának helyszíne jelen Általános Szerződési
Feltételekben feltüntetett címtől eltérhet.
2.4. A Szolgáltató az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a 2314 Halásztelek, István u. 2.
fsz/1. címen fogadja, (a Szolgáltatások nyújtásának helyszíne jelen Általános Szerződési Feltételekben
feltüntetett címtől eltérhet), és a Felek által külön meghatározott szolgáltatások nyújtásában
részesíti, mely szolgáltatásért a Szolgáltató díjazásra jogosult.
2.5. A Szolgáltató köteles az Ügyfelet a szolgáltatás menetéről írásban, email útján, telefonon vagy
személyesen, előzetesen tájékoztatni. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az
előzetes tájékoztatást megértette és tudomásul vette. A Szolgáltató
elérhetőségei: info@vamberszki.com és +36 20 434 9205.
2.6. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban
megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Szolgáltató
megtagadhatja a szolgáltatások elvégzését az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt is, illetve
amennyiben a beavatkozás jogszabályi vagy szakmai akadályba ütközik.
2.7. Az Ügyfél köteles az általa kiválasztott szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban
megjelenni. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltatóval együttműködni és a
szolgáltatások nyújtásához Szolgáltató által megjelölt információkat átadni, továbbá az Ügyfél
köteles a Szolgáltató által számára e-mailben, telefonon vagy személyesen kommunikált működési
rendet betartani.
2.8. Szolgáltató az Ügyfél által felróható magatartásra visszavezethető bármilyen nemű kárért
felelősséget nem vállal.
3. Díjazás és lemondás
3.1. Az Ügyfél köteles az adott szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni.
3.2. Jelen Általános Szerződések Feltételek szolgáltatásokra vonatkozó díjai a
http://vamberszki.com/arlista/ honlapon találhatóak meg.
3.3. A szolgáltatás átruházható, bejelentést követően elajándékozható. Az Ügyfélnek van lehetősége
ajándékutalványt is vásárolni a Szolgáltatónál.
3.4. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót e-mailben vagy telefonon, amennyiben
az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben a szolgáltatások nyújtására a
Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul

tájékoztatja, és az Ügyféllel egyetértésben, vele közösen kijelölve új időpontot biztosít az Ügyfél
részére. Ez utóbbi esetben Ügyfél semmilyen típusú kártérítésre és kártalanításra nem jogosult.
4. Felelősség
4.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárólag szakmai felelősséget vállal, munkáját a
legnagyobb körültekintéssel végzi el.
4.2. A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a
Szolgáltató magatartásával állnak összefüggésben.
4.3. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az Ügyféllel közösen meghatározott kívánt eredmény
elérése érdekében; Ügyfél tudomásul veszi, hogy a várható eredmény egyéni ízlésenként eltérő, így
az Ügyfél megítélése eltérhet és emiatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
5. Titoktartás, adatvédelem
5.1. Szolgáltató mindenkoron köteles a szolgáltatások nyújtása során a tudomására jutott, az Ügyfél
személyével és különösen az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni.
5.2. Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá
az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások
teljesítése céljából kezeli.
6. Hatály
6.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. február 2-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.
6.2. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek esetleges módosítását
haladéktalanul a honlapján (http://vamberszki.com/) közzéteszi.
7. Záró rendelkezések
7.1. Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik.
Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a mindenkor hatályos
Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt
járnak el.
7.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben a magyar jog, különösen a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv az irányadók.
7.3. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a jogviszony létrejöttét megelőzően
is.
Budapest, 2016. február 2.